The Norwegian Ideal state - Assembly

fredag, September 7, 2018 to søndag, September 9, 2018

FORSAMLINGEN
DEN NORSKE IDEALSTATEN

Hvor ofte har du muligheten til å snakke om samfunnet du drømmer om? Fra 7. til 9. september 2018 er du invitert til å være publikum på folkeforsamlingen, «Den norske idealstaten», på LevArt. Dette vil være et forum for dialog med flere talere, alle innbyggere i Levanger, som vil dele sine (positive) visjoner for et rettferdig samfunn. Din rolle er like viktig som deres - å starte en dialog og en prosess der vi aktivt forestiller oss et bedre samfunn og hvordan vi kan organisere oss rundt våre ønskede ideer.

Dette prosjektet, som handler om borgernes engasjement, om muligheten for felles forestillinger og sosiale drømmer, er initert og tilrettelagt av kunstnergruppen Alt Går Bra (Tout Va Bien).

Fredag 7. sept
18.00 – 20.00 – utstillingsåpning

Lørdag 8. september
10.00 – 16.30 – Forsamling
19.00 – Bakgårdsfest, SV-huset, Kirkegt 69

Søndag 9.september
10.00-16.30 – Forsamling

«Den norske idealstaten» gjennomføres på fem steder i Norge. Prosjektet er basert på Platons bok Staten, som et utgangspunkt for visjoner om en bedre fremtid for det norske samfunnet og for folkeforsamlinger på de ulike stedene. I Levanger inngår prosjektet som en del av PARK., et flerårig prosjekt i LevArt som har sin bakgrunn i Levanger kommunes beslutning om å endre den gamle skolegården omkring LevArts lokaler til en ny park for befolkningen. Prosjektet avsluttes med en forsamling og munner samtidig ut i et fysisk grep om parken i form av et forsamlingssted; lik en gresk agora, et sted for å fremtre, for taler og for samtaler. Slik peker kunstnerne på parken som et potensielt sentrum for byens kunstneriske, åndelige og politiske liv.

Alt Går Bra er en kunstnergruppe som undersøker krysningspunktene mellom kunst og politikk gjennom utstillinger, forestillinger, diskursive arrangementer og publikasjoner. Siden 2015 har de gjennomført og produsert en rekke arrangementer, opplesninger, performancer, forelesninger, studier og publikasjoner, blant annet den pågående internasjonale foredragsrekken Tout Va Bien-series i samarbeid med Bergen Kunsthall/Landmark, fra 2015, og bøkene The Mimeograph, A Tool for Radical Art and Political Contestation, Victor Charlie og A Moi le Plaire, a Toi le Faire, 2016.

Den norske idealstaten er støttet av Fritt Ord, Billedkunstnernes Vederlagsfond, KORO-URO, Levanger kommune og Hordaland fylke
www.altgarbra.org

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

THE NORWEGIAN IDEAL STATE: THE ASSEMBLY

How often do you get the opportunity to talk about your visions of an ideal society? You are invited to be an audience member at the public assembly, «Den norske idealstaten», from 7th–9th September at LevArt. This will be a forum to dialogue with a set of speakers, all residents of Levanger, who will share their (positive) visions for a just society. Your role is as important as theirs – to discuss, to begin a process of actively imagining a better society and organising ourselves around our desired ideas.

This project of civic engagement in public re-imagining and social dreaming is conceived and carefully facilitated by artist group Alt Går Bra ( Tout Va Bien).

Fri. 7th Sept.
18.00 to 20.00 – Opening of the exhibition

Sat. 8th Sept.
10.00 to 16.30 – Assembly
19.00 – Backyard party at SV-Huset, Kirkegt 69

Sun. 9th Sept.
10.00 to 16.30 – Assembly

“The Norwegian Ideal State” is a project initiated by artist group Alt Går Bra (Tout Va Bien), and will take place in five towns across Norway. The project is based on Plato’s ‘Republic’, which becomes a starting point for the visions of a better future and public assemblies across the country. In Levanger, the project is part of ‘PARK.’ – a long term initiative by LevArt against the backdrop of the municipality’s decision to transform the old schoolyard around LevArt’s premises into a new public park. “The Norwegian Ideal State” is concluding with a public assembly. Meanwhile, the project is manifesting physically as a meeting place in the becoming-park; like a Greek agora, a “space of appearance”, for conversations and discussions. Thus, the artists gesture to the park as a potential center for the city’s artistic, spiritual and political life.

Alt Går Bra is a group of visual artists researching the intersections between art and politics through exhibitions, performances, discursive events, and publications. Since 2015, they have conducted and produced an extensive series of events, readings, performances, lectures, studies and publications, including the ongoing international lecture program Tout Va Bien series in collaboration with Bergen Kunsthall / Landmark from 2015, and the publications The Mimeograph, A Tool for Radical Art and Political Contestation and A Moi le Plaire, a Toi le Faire in 2016.

Postadresse:
Kunstakademiet i Trondheim
Norwegian University of Technology and Science (NTNU)
N-7491 Trondheim

Visiting address:
Innherredsveien 7 (Industribygget)
Trondheim
Map

Contact form
adm [at] kit.ntnu.no
Tel. +47 73 59 79 00
Fax. +47 73 59 79 20