Å så Somankidi Coura. Et skapende arkiv

torsdag, February 7, 2019 - 18:30 to søndag, April 28, 2019 - 18:00

Å så Somankidi Coura
Et skapende arkiv
En utstilling uttenkt av Raphaël Grisey, i samarbeid med Bouba Touré
Med arbeider av Raphaël Grisey, Bouba Touré, Kaddu Yaraax og Sidney Sokhona
7. februar – 28. april, 2019

Bouba Touré husker fortsatt den dagen, i 1940-årene, da det franske kolonistyret beordret bønder i Mali til å betale skatt med penger i stedet for naturalier. Dette var et viktig skritt i prosessen av den altomfattende endringen av det lokale landbruket fra familiedrevne småbruk til industrialiserte fabrikker. Her ble såkalte ”cash crops” dyrket med tvangsarbeid og eksportert ut av landet. Kolonistyrets landbrukspolitikk utarmet jorden og det resulterte i at landbruket ble enda mer utsatt for de menneskeskapte tørkeperiodene, som fortsatt preger regionen.

Da en voldsom tørkeperiode rammet Sahel-regionen, i det nordlige Afrika, på begynnelsen av 1970-tallet reiste Bouba Touré og mange andre til Frankrike for å arbeide og dermed hjelpe sine familier økonomisk. Her opplevde mange migranter dårlige levevilkår. Sammen med de voksende solidaritetsbevegelsene i Paris på denne tiden klarte de å skape oppmerksomhet rundt migrantenes vanskelige situasjon. På samme tid skapte de en ny forestilling i migrantmiljøet om å dra tilbake til Mali, og ta et oppgjør med den kolonialistiske landbrukspolitikken ved å dyrke avlinger til selvforsyning og for salg. Gjennom organisasjonen ACTAF (Cultural Association of African Workers in France) reiste Touré og andre migranter tilbake til Mali i et forsøk på å skape et fellesskap rundt bærekraftig landbruk. Dette fellesskapet eksisterer fortsatt og heter Somankidi Coura (Nye Somankidi).

Raphaël Grisey har samarbeidet med Bouba Touré i mer enn 10 år med å skape, samle og distribuere arkivmateriale. Sammen kartlegger de forbindelser mellom landbruk, marginaliserte grupper, politiske bevegelser og skapende kollektiv på tvers av historiske epoker og landegrenser gjennom film, foto, dokumenter og publikasjoner.

Utstillingen er en mulighet til å spore veksten av frøene som denne mikrohistoriske begivenheten har sådd. Vi får innblikk i lite afrikansk landbrukskollektiv som peker frem mot fremtidige måter å skape fellesskap på, men vi får også mulighet til å reflektere over bildeskaperes rolle i fortellingen av marginaliserte historier. Det å ta vare på bilder kan være like viktig som å ta vare på jorden.

I samarbeid med Bouba Touré har Raphaël Grisey produsert en omfattende publikasjon med grundig informasjon om historien bak arkivet, som vil være tilgjengelig i utstillingen. For en dypere forståelse av utstillingen oppfordres det til å dykke ned i denne.

I løpet av utstillingsperioden arrangeres det samtaler i lys av Trondheimregionens landbrukspolitikk og koloniale historie. I forbindelse med utstillingen, og i samarbeid med workshopen Figuring Fallow Time ved LevArt, er det planlagt en omvisning av kunstnerne Raphaël Grisey, Bouba Touré og Mouhamadou Diol, et foredrag av Shela Sheikh og en screening av filmen Káddu Beykkat, Letter from My Village av Safi Faye, enten 3. eller 4. april (dato vil bli bekreftet). Workshopen Figuring Fallow Time vil holdes sammen med Bouba Touré og Mouhamadou Diol fra Kaddu Yaraax (de undertryktes teater), Dakar, Senegal, og andre gjester på LevArt, Levanger, 5. – 7. april. Med metoder fra de undertryktes teater vil workshopen fokusere på det politiske ved nordiske og Sahelske agropastorale økosystemer, migrasjon og oversettelse av lokal kunnskap, nykolonialistisk vold og klimaendringer.

Raphaël Grisey er født i Paris i 1979. Han arbeider med PhD-prosjektet ”Collectivities in Becoming” ved Kunstakademiet i Trondheim. Grisey har skapt film og samlet arkivmateriale i samarbeid med grupper i bl.a. Mali og Brasil.
Welcome to the opening of "Sowing Somankidi Coura. A generative Archive" Thursday, February 7, 18.30 . An exhibition conceived by Raphaël Grisey, in collaboration with Bouba Touré.

The exhibition presents works by Raphaël Grisey, Bouba Touré, Kaddu Yaraax and Sidney Sokhona.

Free entrance, refreshments and artist talk with Raphaël Grisey and Carl Martin Faurby.

__

Bouba Touré can still remember when, in the 1940s, the French colonial rule ordered Malian farmers to make monetary payments for taxes rather than payment in kind. This was an important step in the process of a complete transformation of the local agriculture from family-run farms to industrialised plantations. So-called cash crops were cultivated through forced labour and then exported. The colonial rule’s agricultural policy ravaged the land, making the country’s agriculture more vulnerable to human-made draught periods that still mar the region today.

When the Sahel, in northern Africa, was hit by a severe draught in the early 1970s, Bouba Touré and many others emigrated to France to work and be able to help their families economically. Here, many migrants had to suffer poor living conditions. With the help of the growing solidarity movements in Paris at the time, they managed to raise awareness of the migrants’ plight. At the same time, they inspired a notion among migrants that they could return to Mali and protest against the colonial agricultural policy by growing crops for self-sufficiency and sale. Through the organisation ACTAF (Cultural Association of African Workers in France), Touré and other migrants did return to Mali in an attempt to create a community around sustainable farming. This community still exists, under the name Somankidi Coura (New Somankidi).

Raphaël Grisey has collaborated with Bouba Touré for more than a decade, creating, collating and distributing archive material. Together, they draw lines between agriculture, marginalised groups, political movements and creative collectives across historical eras and national borders, through films, photographs, documents and publications.

This exhibition presents the opportunity to trace the growth of the seeds sown by this micro-historical event. We are given some insight into a small, African agricultural collective hinting at future ways of creating communities, but also the chance to reflect on the image creator’s role in marginalised storytelling. Creating and preserving images can be as important as preserving the land.

We will arrange talks reflecting on the agricultural policy and colonial history of the Trondheim region, during the exhibition period. In relation to the exhibition and in collaboration with the workshop Figuring Fallow Time at Levart, a guided tour by the artists Raphaël Grisey, Bouba Touré and Mouhamadou Diol, a lecture by Shela Sheikh and the screening of the film Káddu Beykkat, Letter from My Village by Safi Faye are planned on April 3 or 4 (date to be confirmed). The workshop Figuring Fallow Time will be held together will Bouba Touré and Mouhamadou Diol from the Theatre of the Oppressed company Káddu Yaraax in Dakar, and other guests at Levart, Levanger, on April 5, 6 and 7. Together with methods of the theatre of the Oppressed, the workshop will focus on the politics of Nordic and Sahelian agro-pastoral ecosystems, migration and translation of situated knowledge, neocolonial violence and climate change.

https://kunsthalltrondheim.no/utstillinger/sowing-somankidi-coura/?lang=en

__

Photo: Assemblage of two photographs by Bouba Touré. Baobabs, Bouba Touré and Kaba Tounkara in the dry bed of the Senegal River, Somankidi Coura, Mali, January 1977.

Postadresse:
Kunstakademiet i Trondheim
Norwegian University of Technology and Science (NTNU)
N-7491 Trondheim

Visiting address:
Innherredsveien 7 (Industribygget)
Trondheim
Map

Contact form
adm [at] kit.ntnu.no
Tel. +47 73 59 79 00
Fax. +47 73 59 79 20